PuMPuRa projekts "Radi Sevi Pats"

 

Jau no šī gada februāra Radi Vidi Pats uzsāk atbalsta projektu priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai skolēniem un profesionālo izglītības iestāžu audzēkņiem.

 Visu šo laiku esam piedāvājuši vides izglītības aktivitātes, pēdējos gados pastiprinātu uzmanību   pievēršot jauniešiem NEET situācijā (Not in Employment, Education and Training - kas nav iesaistīti ne   nodarbinātībā, ne izglītībā, ne mācībās).

 Projekta “Radi Sevi Pats” ideja radās, iedvesmojoties no citām Eiropas jauniešu organizācijām, kuras   jauniem cilvēkiem piedāvā neformālajā izglītībā balstītas izaugsmes programmas, kas palīdz   dalībniekiem attīstīt dažādas prasmes un pašapziņu.

 Projekta “Radi Sevi Pats” mērķis ir nodrošināt dalībniekiem iespēju apgūt jaunas prasmes un zināšanas   gan vides izglītības jomā, gan pasākumu organizēšanā, īstenojot pašiem savas iniciatīvas. Aktivitātes   būs balstītas neformālās izglītības principos, kas veicinās jauniešu radošumu un spēju domāt ārpus   formālās izglītības rāmjiem. Projekta aktivitātes cels jaunieša pašapziņu, palīdzēs atklāt un attīstīt   jaunas intereses, motivēs aktīvāk iesaistīties dažādos sabiedriskos procesos, apzinoties savu lomu savas vides veidošanā. Projekta ietvaros jaunietim ar biedrības sniegto atbalstu būs iespēja izveidot pašam   savu iniciatīvas projektu. Projekta rezultātā dalībnieki spēcinās savu motivāciju turpināt mācības.

 “Radi Sevi Pats” tiešā mērķa grupa ir 16 jaunieši no dažādām Liepājas mācību iestādēm. Tie būs   vispārziglītojošo skolu skolēni no 5. līdz 12. klasei vai profesonālo izglītības iestāžu audzēkņi no 1. līdz   4. kursam.

 

 

Radi Sevi Pats” tiek īstenots projekta “PuMPuRS” (“Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai”) ietvaros ar Eiropas Sociālā fonda atbalstu.


Drukāt